Dječji vrtić "Gustav Krklec" Krapina
Magistratska 11/1
49000 Krapina
MB: 3079877756
Telefon: + 385(0)49 371 138

 UPRAVNO VIJEĆE

Sažetak 1.UV - 28.12.2017.

Sažetak 2.UV - 25.1.2018.

Sažetak 3.UV - 25.4.2018.

Sažetak 4.UV - 28.8.2018.

Sažetak 5.UV - 11.9.2018.

Sažetak 6.UV - 27.9.2018.

Sažetak 7.UV - 18.10.2018.

 

 

 

  AKTI VRTIĆA

      Statut Dječjeg vrtića 'Gustav Krklec' Krapina

Godišnji plan i program rada 2017./2018.ped.god.

Godišnje izvješće za ped.god.2016./2017.

 

 

ZAKONI

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br.: 10/1997, 107/2007, 94/2013)

Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (“Narodne novine” broj 51/00 i 56/00

Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica (“Narodne novine” broj 83/02)

Zakon o prosvjetnoj inspekciji (“Narodne novine” broj 61/11 i 16/12)

Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru (“Narodne novine” broj 73/97)

 Zakon o zaštiti osobnih podataka (pročišćeni tekst) ( ”Narodne novine”, broj 106/12)

Obiteljski zakon (”Narodne novine” broj 103/15)

 

PODZAKONSKI AKTI

 • Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (“Narodne novine” broj 63/08 i 90/10)
 • Odluka o elementima standarda društvene brige o djeci predškolske dobi (“Narodne novine” broj 29/83)
 • Odluka o elementima standarda specifičnih potreba djece s teškoćama u razvoju   (“Narodne novine” broj 47/87)
 • Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece (Glasnik Ministarstva kulture i prosvjete RH 7-8/91)
 • Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću  (“Narodne novine” broj 133/97 i 4/98)
 • Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (“Narodne novine” broj 133/97 i 20/05)
 • Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (“Narodne novine” broj 133/97)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja  (“Narodne novine” broj 133/97)
 • Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja (“Narodne novine” broj 134/97)
 • Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću (“Narodne novine” broj 83/01)
 • Program zdravstvene zaštite djece i higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (“Narodne novine” broj 105/02, 55/06 i 121/07)
 • Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću (“Narodne novine” broj 114/2002)
 • Pravilnik o vježbaonicama i pokusnim programima u dječjim vrtićima te o dječjim vrtićima kao stručno – razvojnim centrima (“Narodne novine” broj 46/04)
 • Odluka o programu polaganja stručnog ispita za pripravnike u predškolskom odgoju i izobrazbi i Program polaganja stručnog ispita za pripravnike u predškolskom odgoju i izobrazbi (Prosvjetni vjesnik 2/2000)
 • Poslovnik o radu povjerenstva za polaganje stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Prosvjetni vjesnik 2/2000)
 • Poslovnik o radu povjerenstva za stažiranje odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Prosvjetni vjesnik 2/2000)
 • Odluka o broju i sjedištima povjerenstava za polaganje stručnih ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Prosvjetni vjesnik 2/2000)
 • Odluka o normativima i uputstvima za planiranje, programiranje, projektiranje, izgradnju i opremanje dječjih jaslica i vrtića (“Narodne novine” broj 45/77 i Prosvjetni vjesnik 4-5 od 15.12.19777.)

 

FINANCIJE

 

 Financijski izvještaji za razdoblje: 1. siječanj 2018. - 30. rujna 2018. godine

 

Referentna stranica

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

 

 Financijski izvještaji za razdoblje: 1. siječanj 2018. - 30. lipnja 2018. godine

 

Referentna stranica

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

Izvještaj o obvezama

Bilješke

 

 Financijski izvještaji za razdoblje: 1. siječanj 2018. - 31. ožujka 2018. godine

 

Referentna stranica

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

 

 Financijski izvještaji za razdoblje: 1. siječanj 2017. - 31. prosinca 2017. godine -                                           objavljeno 30.1.2018.

Referentna stranica

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

 Bilanca

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Izvještaj o obvezama

 Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje: 1. siječanj 2017. - 31. prosinca 2017. godine

 

Financijski plan za 2018. i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu


 Financijski plan za 2017. i projekcije plana za 2018. i 2019. godinu

 

 Financijski izvještaji za razdoblje: 1. siječanj 2017. - 30. lipnja 2017. godine

 Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

 Izvještaj o obvezama

 Bilješke uz financijske izvještaje

 

Financijski izvještaji za razdoblje: 1. siječanj 2016. - 31. prosinac 2016. godine

 Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

 Bilanca

 Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

 Izvještaj o obvezama

 Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

 Bilješke uz financijske izvještaje 2016. godine